Turnvereniging Patrick

Echt

***** Welkom op de website van Turnvereniging Patrick Echt! *****

Het bestuur heeft meerdere signalen ontvangen over het feit dat er vanuit de diverse gelederen de vraag/behoefte bestaat aan een vertrouwenspersoon binnen de vereniging. Hierom hebben we Tanja Korrel bereid gevonden om de functie van vertrouwenspersoon voor onze vereniging te vervullen. In de hoedanigheid van vertrouwenspersoon zal Tanja fungeren als eerste opvang voor leden, trainsters, ouders van leden en vrijwilligers met een vraag en/of probleem, waarmee zij niet naar de trainster(s) en of het bestuur durven, willen of kunnen gaan. Tanja kan dan een luisterend oor bieden, raad geven en eventueel zo nodig doorverwijzen naar geschikte hulp in de afzonderlijke situaties.  Tanja is bereikbaar via vertrouwenspersoon@tvpatrick.nl

De rol van de vertrouwenspersoon
Turnvereniging Patrick wil uiteraard een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Als vereniging proberen we er dan ook alles aan te doen om zaken als pesten, conflicten en ruzie, discrimineren, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.
Maar stel nu dat….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij dit toch gesignaleerd is en men dit niet heeft kunnen voorkomen. Binnen turnvereniging Patrick willen wij dit graag voor zijn. De vertrouwenspersoon is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen.
De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor leden, ouders van leden, trainsters/trainers en alle overige kaderleden waaronder het bestuur en de vrijwilligers. Het is dan ook van belang, indien er iets speelt, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de vertrouwenspersoon. Op deze wijze kan er gezocht worden naar oplossingen en een einde worden gemaakt aan de ongewenste situatie en kan herhaling worden voorkomen. 

Wanneer kan je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging, dan ben je bij de vertrouwenspersoon aan het juiste adres. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
-        Pesten en gepest worden;
-        Het gevoel hebben dat je er, om welke reden dan ook, niet bij hoort;
-        Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop jij of een persoon binnen de vereniging wordt benaderd en/of aangeraakt door een lid, ouder, trainster/trainer of overig kaderlid;
-        Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag’: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft;
-        Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de groep/vereniging;
-        Je vraagt je af of jouw gedrag als trainster/trainer of kaderlid verstandig is;
-        Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! Van de gesprekken die tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, wordt niemand op de hoogte gesteld en de inhoudelijke informatie wordt ook met niemand gedeeld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven;
b. van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van turnvereniging Patrick. Bij het afsluiten van het seizoen rapporteert de vertrouwenspersoon aan het bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?
In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten en vermoedens van incidenten die tussen leden van turnvereniging Patrick plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Of voor (vermoedens van) incidenten waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen turnvereniging Patrick en de betrokkene(n) en de vragen hieromtrent.
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is. De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten turnvereniging Patrick. 

Logo_Sands Logo-Amici-Beach-CABLEPARK01 sponsorfkmrotator sponsorhadecorotator rouschop Photographix